slider

Služby našim zákazníkům


Zobrazit místo Servisní sady SUMMITD na větší mapě

Financování SUMMIT DEVELOPMENT

Kromě standardní platby nabízíme našim zákazníkům prodej výrobků na splátky.  Tuto službu poskytovanou přímo společností SUMMIT DEVELOPMENT mohou využít jak fyzické, tak právnické osoby a to s rozložením platby až 24 měsíců. Celkem nabízíme tři varianty rozložení platby:

  • 6 splátek bez navýšení
  • 12 splátek s navýšením 5 %
  • 24 splátek s navýšením 10 %

Pro sjednání spojů na splátky se prosím obracejte na naše obchodní oddělení obchod@summitd.cz.

Zapůjčení servisních spojů

V případě poruchy zařízení umožňujeme zákazníkům využít služby bezplatného zápůjčení servisní sady. Servisní sadu lze odebrat přímo u výrobce nebo na některých místech po České Republice (případně odešleme kurýrní službou). Zápůjčku prosím vyřizujte na tel. čísle +420311706312.

Kvalifikovaná montáž spojů

Odbornou montáž a ostatní služby spojené s uvedením spojů do provozu Vám dle Vašich nároků a potřeb zajistí autorizovaný servisní partner CBL Communication by light, s.r.o. (http://www.cbl.cz/).

Přestavba spojů

Provozujete spoj s v licenčním pásmu a zdražili Vám poplatek? Řešíte ve volném pásmu problémy spojené s rušením okolích vysílačů? Potřebujete navýšit rychlost a Vaše technologie již dosáhla maximum?

Řešíte-li následující otázky a nechcete pořizovat nový spoj, pak Vám rádi provedeme přestavbu Vašeho spoje do jiného frekvenčního pásma. Tato služba platí pro řadu výrobků SDV. Poplatek za přestavbu Vašeho spoje Vám sdělí na našem obchodním oddělení obchod@summitd.cz.

Řešení na míru

Potřebujete vlasnosti rádiových spojů přízpůsobit Vašim aplikacím? Máme dlohodobé zkušenosti ve vývoji digitálních mikrovlnných zařízení a jsme schopni se vývojově přizpůsobit Vašim aktuálním požadavkům a potřebám.  Naše mikrovlnná laboratoř disponuje rozsáhlým technickým vybavením  umožňující provádět vývoj zařízení až do kmitočtu 80 GHz..

Obchodní podmínky

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MIKROVLNNÉ SPOJE SUMMIT DEVELOPMENT, SPOL. S R.O.

Tyto obecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. jakožto prodávajícího (dále jen prodávající) a na druhé straně kupujícího (dále jen kupující) při prodeji zboží a služeb a tvoří nedílnou součást každé smlouvy kupní a mandátní, servisní. Zákazník uzavřením smlouvy stvrzuje současně souhlas s těmito obecnými obchodními podmínkami a jejich zpochybnění s odkazem na neznalost je neúčinné. Je-li některé ustanovení těchto obecných obchodních podmínek odlišně upraveno řádnou písemnou smlouvou, je tato úprava nadřazena znění těchto obecných obchodních podmínek.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Prodávající dodává zboží a služby na základě smlouvy. Smlouva je uzavřena, dojde-li ke shodě o předmětu a o ceně a prodávajíc přijme objednávky. Prodávající potvrdí nebo odmítne objednávku zpravidla do 2 dnů ode dne přijetí objednávky písemně, telefonicky nebo e-mailem.

2. DODACÍ LHŮTA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Dodací lhůta na zboží je dohodou a je uvedena na potvrzení objednávky.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny zboží jsou specifikovány v ceníku prodávajícího nebo v nabídce odeslané kupujícímu. Dodavatel si vyhrazuje právo ceníkové ceny upravovat. Ceny použité pro  ocenění objednávky jsou ceny z ceníku platného v době přijetí objednávky. Cena zboží platí ve skladu výrobního závodu prodávajícího. Náklady na dopravu zboží ze skladu prodávajícího na místo určení hradí kupující. V případě, že kupující svěří dopravu vlastnímu dopravci, předá prodávající zboží v příslušném termínu tomuto dopravci. Náklady na dopravné a riziko ztráty nebo poškození nese zákazník. V případě, že bude kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, nebo bude podán návrh na prohlášení konkursu na majetek kupujícího, nebo bude kupující v likvidaci, se stávají splatnými veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícím. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením ceny si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty  není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením ceny a zákonného úroku z prodlení. Pro případ prodlení kupujícího s placením ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn odstoupit od kterékoliv smlouvy uzavřené se zákazníkem, případně zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího se zaplacením ceny nebo její zálohy se prodlužuje termín dodání zadrženého zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po uhrazení 100% kupní ceny. V případě odstoupení od smlouvy a  odebrání zboží při prodlení kupujícího s úhradou, má prodávající právo na dodané zboží dle smlouvy. Kupující je povinen umožnit dodavateli odebrání zboží. Prodávající je oprávněn zabezpečit libovolné zboží tzv. PIN kódem, který omezuje funkčnost zboží na určitou dobu. Prodávající je povinen po uhrazení 100% kupní ceny nebo ceny služeb kupujícímu poslat PIN kód, který umožní podle způsobu platby další neomezené nebo časově omezené použití zboží. Zasílání kódu se děje e-mailem. Dodavatel si na vygenerování a zaslání kódu vyhrazuje dobu pěti pracovních dnů.

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ SERVIS
Na veškeré nové výrobky SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. je poskytována záruku 24 měsíců. Záruční doba běží od data odběru výrobků kupujícím. Záruku na spoje lze prodloužit až na 60 měsíců. Záruční podmínky Záruka se nevztahuje:

a) na vady způsobené nesprávným použitím zařízení, např. nesprávným připojením napájecího napětí nebo zdrojů signálu, nesprávným propojením jednotek nebo  neoprávněným zásahem do přístroje;

b) na vady způsobené vnějšími vlivy, např. poškozením vlastní dopravou zákazníka, nárazem, neodbornou a nesprávnou montáží, agresivními látkami apod. Záruka se  taktéž nevztahuje na škody způsobené úderem blesku a jeho následky, různými jinými okolními i vnějšími vlivy, které způsobí prokazatelně škodu - přepětí (nadproud).

c) Záruka zaniká při porušení plomb. Servisní zásahy do zařízení smí provádět pouze firma SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. Způsob provádění záručního servisu Servis zařízení SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. se provádí ve výrobním závodě prodávajícího. Servis se provádí přímou opravou vadné jednotky. Zboží musí být k servisu zasláno společně se stručným popisem závady. Zboží musí být k servisu zasláno/doručeno vyčištěné a ve vhodném obalu. Pokud je zasláno znečištěné zboží, prodávající má právo účtovat cenu za vyčištění jednotky podle platného ceníku. Pokud zboží není zasláno v originálním obalu, prodávající má právo vrátit opravené zboží v novém originálním obalu a účtovat za obal cenu podle platného ceníku. Výměna nebo oprava vadného dílu je v záruční době provedena zdarma. Kupující nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

5. POZÁRUČNÍ SERVIS
Způsob provádění pozáručního servisu a termíny oprav jsou stejné jako u záručního servisu s tím rozdílem, že výměna nebo oprava vadného dílu je zákazníkovi účtována včetně dalších úkonů dle platného ceníku (diagnostika závady, servisní práce, kalibrace zařízení, testování). Prodávající sdělí zákazníkovi cenu opravy emailem. Kupující je povinen odsouhlasit/neodsouhlasit cenu opravy do 2 dnů. Kupující odsouhlasí cenu opravy, prodávající vystaví zálohovou fakturu na opravu. Prodávající do 5 dnů od úhrady zálohové faktury odešle opravenou jednotku/jednotky zpět kupujícímu. Kupující nesouhlasí s cenou opravy, prodávající vždy vyúčtuje veškeré úkony již provedené servisním technikem (diagnostika závady, servisní práce, kalibrace zařízení, testování, vícepráce na zařízení při uvedení do původního stavu) a to bez materiálu potřebného na opravu. Prodávající vystaví zálohou fakturu a po jejím uhrazení odešle do 5 dnů neopravenou jednotku/jednotky zpět zákazníkovi. V prodlení kupujícího s úhradou zálohové faktury prodávají je oprávněn kupujícímu účtovat skladné ve výši 300Kč za jeden den a kupující je povinen skladné zaplatit.

6. SMLUVNÍ SERVIS
Kupující může po oboustranné dohodě s prodávajícím sjednat zápůjčku náhradního spoje. Prodávající zajistí kupujícímu náhradní jednotku/jednotky na nezbytně nutnou dobu opravy. Kupující je povinen vrátit kupujícímu zapůjčené jednotky  nejpozději do 5 dnů od obdržení vlastních jednotek, čisté, nepoškozené včetně nepoškozeného obalu. Nevrátí-li kupující servisní jednotky do 5 dnů od obdržení vlastních jednotek, prodávající má nárok na úhradu částky odpovídající  obvyklému nájmu zboží. Kupující je povinen nájemné zaplatit.

7. ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY
Prodávající neodpovídá za případné ztráty způsobené kupujícímu přerušením spoje při poruchách, opravách, montáži a přesměrování spoje. Provoz spojů ve volných pásmech nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému jinými telekomunikačními a rádiovými zařízeními v těchto pásmech a veškeré kmitočty jsou sdílené. Z tohoto důvodu prodávající nenese odpovědnost za ztráty způsobené zákazníkovi případným rušením jeho spoje cizím zařízením.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi  rozhodci.

9. PLATNOST
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchod v rámci České republiky, nabývají platnosti dne 01. 06. 2014 a nahrazují předchozí znění.
 

V případě poruchy zařízení umožňujeme zákazníkům využít služby bezplatného zápůjčení servisní sady. Servisní sadu lze odebrat přímo u výrobce nebo na některých místech po České Republice (případně odešleme kurýrní službou). Zápůjčku prosím vyřizujte na tel. čísle +420311706312.

Obchodní podmínky

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MIKROVLNNÉ SPOJE SUMMIT DEVELOPMENT, SPOL. S R.O.

Tyto obecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. jakožto prodávajícího (dále jen prodávající) a na druhé straně kupujícího (dále jen kupující) při prodeji zboží a služeb a tvoří nedílnou součást každé smlouvy kupní a mandátní, servisní. Zákazník uzavřením smlouvy stvrzuje současně souhlas s těmito obecnými obchodními podmínkami a jejich zpochybnění s odkazem na neznalost je neúčinné. Je-li některé ustanovení těchto obecných obchodních podmínek odlišně upraveno řádnou písemnou smlouvou, je tato úprava nadřazena znění těchto obecných obchodních podmínek.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Prodávající dodává zboží a služby na základě smlouvy. Smlouva je uzavřena, dojde-li ke shodě o předmětu a o ceně a prodávajíc přijme objednávky. Prodávající potvrdí nebo odmítne objednávku zpravidla do 2 dnů ode dne přijetí objednávky písemně, telefonicky nebo e-mailem.


2. DODACÍ LHŮTA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Dodací lhůta na zboží je dohodou a je uvedena na potvrzení objednávky.


3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny zboží jsou specifikovány v ceníku prodávajícího nebo v nabídce odeslané kupujícímu. Dodavatel si vyhrazuje právo ceníkové ceny upravovat. Ceny použité pro  ocenění objednávky jsou ceny z ceníku platného v době přijetí objednávky. Cena zboží platí ve skladu výrobního závodu prodávajícího. Náklady na dopravu zboží ze skladu prodávajícího na místo určení hradí kupující. V případě, že kupující svěří dopravu vlastnímu dopravci, předá prodávající zboží v příslušném termínu tomuto dopravci. Náklady na dopravné a riziko ztráty nebo poškození nese zákazník. V případě, že bude kupující v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, nebo bude podán návrh na prohlášení konkursu na majetek kupujícího, nebo bude kupující v likvidaci, se stávají splatnými veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícím. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením ceny si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty  není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklé nezaplacením ceny a zákonného úroku z prodlení. Pro případ prodlení kupujícího s placením ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn odstoupit od kterékoliv smlouvy uzavřené se zákazníkem, případně zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího se zaplacením ceny nebo její zálohy se prodlužuje termín dodání zadrženého zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po uhrazení 100% kupní ceny. V případě odstoupení od smlouvy a  odebrání zboží při prodlení kupujícího s úhradou, má prodávající právo na dodané zboží dle smlouvy. Kupující je povinen umožnit dodavateli odebrání zboží. Prodávající je oprávněn zabezpečit libovolné zboží tzv. PIN kódem, který omezuje funkčnost zboží na určitou dobu. Prodávající je povinen po uhrazení 100% kupní ceny nebo ceny služeb kupujícímu poslat PIN kód, který umožní podle způsobu platby další neomezené nebo časově omezené použití zboží. Zasílání kódu se děje e-mailem. Dodavatel si na vygenerování a zaslání kódu vyhrazuje dobu pěti pracovních dnů.


4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ SERVIS
Na veškeré nové výrobky SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. je poskytována záruku 24 měsíců. Záruční doba běží od data odběru výrobků kupujícím. Záruku na spoje lze prodloužit až na 60 měsíců. Záruční podmínky Záruka se nevztahuje:

a) na vady způsobené nesprávným použitím zařízení, např. nesprávným připojením napájecího napětí nebo zdrojů signálu, nesprávným propojením jednotek nebo  neoprávněným zásahem do přístroje;

b) na vady způsobené vnějšími vlivy, např. poškozením vlastní dopravou zákazníka, nárazem, neodbornou a nesprávnou montáží, agresivními látkami apod. Záruka se  taktéž nevztahuje na škody způsobené úderem blesku a jeho následky, různými jinými okolními i vnějšími vlivy, které způsobí prokazatelně škodu - přepětí (nadproud).

c) Záruka zaniká při porušení plomb. Servisní zásahy do zařízení smí provádět pouze firma SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. Způsob provádění záručního servisu Servis zařízení SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. se provádí ve výrobním závodě prodávajícího. Servis se provádí přímou opravou vadné jednotky. Zboží musí být k servisu zasláno společně se stručným popisem závady. Zboží musí být k servisu zasláno/doručeno vyčištěné a ve vhodném obalu. Pokud je zasláno znečištěné zboží, prodávající má právo účtovat cenu za vyčištění jednotky podle platného ceníku. Pokud zboží není zasláno v originálním obalu, prodávající má právo vrátit opravené zboží v novém originálním obalu a účtovat za obal cenu podle platného ceníku. Výměna nebo oprava vadného dílu je v záruční době provedena zdarma. Kupující nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.


5. POZÁRUČNÍ SERVIS
Způsob provádění pozáručního servisu a termíny oprav jsou stejné jako u záručního servisu s tím rozdílem, že výměna nebo oprava vadného dílu je zákazníkovi účtována včetně dalších úkonů dle platného ceníku (diagnostika závady, servisní práce, kalibrace zařízení, testování). Prodávající sdělí zákazníkovi cenu opravy emailem. Kupující je povinen odsouhlasit/neodsouhlasit cenu opravy do 2 dnů. Kupující odsouhlasí cenu opravy, prodávající vystaví zálohovou fakturu na opravu. Prodávající do 5 dnů od úhrady zálohové faktury odešle opravenou jednotku/jednotky zpět kupujícímu. Kupující nesouhlasí s cenou opravy, prodávající vždy vyúčtuje veškeré úkony již provedené servisním technikem (diagnostika závady, servisní práce, kalibrace zařízení, testování, vícepráce na zařízení při uvedení do původního stavu) a to bez materiálu potřebného na opravu. Prodávající vystaví zálohou fakturu a po jejím uhrazení odešle do 5 dnů neopravenou jednotku/jednotky zpět zákazníkovi. V prodlení kupujícího s úhradou zálohové faktury prodávají je oprávněn kupujícímu účtovat skladné ve výši 300Kč za jeden den a kupující je povinen skladné zaplatit.


6. SMLUVNÍ SERVIS
Kupující může po oboustranné dohodě s prodávajícím sjednat zápůjčku náhradního spoje. Prodávající zajistí kupujícímu náhradní jednotku/jednotky na nezbytně nutnou dobu opravy. Kupující je povinen vrátit kupujícímu zapůjčené jednotky  nejpozději do 5 dnů od obdržení vlastních jednotek, čisté, nepoškozené včetně nepoškozeného obalu. Nevrátí-li kupující servisní jednotky do 5 dnů od obdržení vlastních jednotek, prodávající má nárok na úhradu částky odpovídající  obvyklému nájmu zboží. Kupující je povinen nájemné zaplatit.


7. ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY
Prodávající neodpovídá za případné ztráty způsobené kupujícímu přerušením spoje při poruchách, opravách, montáži a přesměrování spoje. Provoz spojů ve volných pásmech nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému jinými telekomunikačními a rádiovými zařízeními v těchto pásmech a veškeré kmitočty jsou sdílené. Z tohoto důvodu prodávající nenese odpovědnost za ztráty způsobené zákazníkovi případným rušením jeho spoje cizím zařízením.


8. ŘEŠENÍ SPORŮ
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi  rozhodci.


9. PLATNOST
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchod v rámci České republiky, nabývají platnosti dne 01. 06. 2014 a nahrazují předchozí znění.

obchodní podmínky ke stažení zde